top of page

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Đọc kỹ các điều khoản sử dụng này (Điều khoản sử dụng của Pháp) trước khi sử dụng trang web này. Việc bạn truy cập và sử dụng trang web này và các tài liệu của trang web phải tuân theo sự chấp nhận và tuân thủ đầy đủ các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản sử dụng này, bạn nên rời khỏi trang web này ngay lập tức và ngừng sử dụng bất kỳ tài liệu nào bạn có được từ trang web này.

1. Bản quyền và cách sử dụng nội dung

1.1 Bản quyền và các quyền khác đối với tài liệu trên trang web này thuộc sở hữu của Arcstone Pte Ltd (Công ty Arcstone bia) và / hoặc các công ty con trên toàn thế giới. Bạn được phép xem, tải xuống và sao chép các tài liệu trên trang web này chỉ với thông tin nội bộ của bạn với điều kiện bạn 1) giữ lại tất cả các thông báo trong tài liệu gốc 2) chỉ sử dụng hình ảnh với văn bản xung quanh liên quan đến hình ảnh và 3) bao gồm thông báo bản quyền sau:

© Arcstone Pte Ltd 2013. Bảo lưu mọi quyền.

1.2 Quyền sở hữu trí tuệ đối với hoặc trên các nội dung trong trang web này thuộc về Arcstone và / hoặc các đối tác và nhà cung cấp của bên thứ ba. Tất cả các quyền được bảo lưu. Nội dung của trang web này không thể được sao chép, sửa đổi, chuyển giao, phân phối, tái bản, tải xuống, đăng tải hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản sao điện tử, cơ học hoặc ghi âm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Arcstone. Không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên, bạn đồng ý rằng tài liệu và nội dung có trong hoặc có sẵn thông qua trang web này không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc phân phối thương mại mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Arcstone.

1.3 Việc truy cập hoặc sử dụng trang web này của bạn không nên được hiểu là cấp, theo ngụ ý, estoppel hoặc bằng cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại, logo hoặc nhãn hiệu dịch vụ xuất hiện trên trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Arcstone. Bạn không được, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Arcstone, sử dụng bất kỳ thương hiệu, tên thương mại, logo hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào như một siêu liên kết đến trang web này.

1.4 Bạn không được sửa đổi, dịch, dịch ngược, tháo rời, thiết kế ngược hoặc tìm cách lấy mã nguồn cho hệ thống máy tính và công nghệ khác vận hành trang web này hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên trang web này. Đối với các mục đích của các Điều khoản sử dụng này, "kỹ thuật đảo ngược" sẽ bao gồm kiểm tra hoặc phân tích trang web này để xác định mã nguồn, cấu trúc, tổ chức, thiết kế nội bộ, thuật toán hoặc thiết bị mã hóa của công nghệ cơ bản của trang web này.

2. Các điều khoản và thông báo khác có thể áp dụng

2.1 Các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ được áp dụng cho các giao dịch kinh doanh được thực hiện hoặc bất kỳ chương trình khuyến mãi nào do Arcstone thực hiện thông qua trang web này. Các điều khoản bổ sung sẽ chi phối mọi dịch vụ bảng thông báo, khu vực trò chuyện và hoặc các phương tiện liên lạc hoặc tin nhắn khác được cung cấp qua trang web này. Không có nội dung nào trong trang thông tin pháp lý này nhằm sửa đổi hoặc sửa đổi bất kỳ thỏa thuận nào hiện đang có hiệu lực giữa bạn và Arcstone.

2.2 Mặc dù các Điều khoản sử dụng này được dự định áp dụng chung cho tất cả nội dung nằm trong www.arcstone.co , trang web này có thể chứa các thông báo và điều kiện sử dụng độc quyền khác, các điều khoản cũng phải được tuân thủ và tuân theo khi áp dụng cụ thể các phần của trang web này mà họ dự định. Arcstone có thể thu hồi hoặc sửa đổi bất kỳ quyền nào được nêu trong trang thông tin pháp lý này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật trang này.

3. Quyền sở hữu trí tuệ khác

3.1 Xin lưu ý rằng mọi sản phẩm, quy trình hoặc công nghệ được mô tả trong các tài liệu trên trang web này có thể là đối tượng của các quyền sở hữu trí tuệ khác được bảo lưu bởi Arcstone và không được cấp phép dưới đây. Arcstone, arc.ops, arc.quire và arc.link, arc.sense và arc.mind, và hầu hết các tên thương hiệu khác trong trang web này là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký trên toàn thế giới của Arcstone. Thương hiệu của các bên khác được xác định bất cứ nơi nào có thể và Arcstone thừa nhận quyền của họ.

4. Bồi thường

4.1 Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Arcstone vô hại, giám đốc, cán bộ, nhân viên, nhà cung cấp, đại lý, người cấp phép, đại lý và bất kỳ nhà cung cấp nội dung bên thứ ba nào, từ và chống lại mọi tổn thất, thiệt hại, khiếu nại, chi phí, chi phí, nhu cầu, và các hành động, do hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web này, quyền truy cập hoặc kết nối của bạn với trang web này, việc bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác. Những nghĩa vụ này sẽ tồn tại khi chấm dứt mối quan hệ của bạn với Arcstone hoặc việc bạn sử dụng trang web này. Arcstone có quyền đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát mọi vấn đề phải chịu bồi thường của bạn, trong trường hợp đó bạn sẽ hợp tác với Arcstone trong việc khẳng định bất kỳ biện pháp phòng vệ nào.

5. Khước từ

5.1 THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN 'NHƯ VẬY', CHỈ DÀNH CHO CÁC THÔNG TIN NỘI BỘ, KHÔNG CÓ BẤT K REP ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO CHÍNH XÁC HOẶC ĐẢM BẢO THÔNG TIN NÀO KHÁC PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH THAM GIA, HOẶC KHÔNG TẠO. KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO S ARC KHÔNG CÓ ARCSTONE TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT K PAR BÊN NÀO ĐỐI VỚI BẤT CỨ BẤT CỨ BẤT CỨ BẤT CỨ NÀO ĐỐI VỚI VIỆC NÀO ĐỂ KIẾM ĐƯỢC CÁC VẤN ĐỀ TRỰC TIẾP NÀO ĐỂ KIẾM ĐƯỢC CÁC VẤN ĐỀ NÀO ĐỂ KIẾM ĐƯỢC THÔNG TIN NÀY KIẾM TỪ MẤT LỢI NHUẬN, TƯƠNG TÁC KINH DOANH, HOẶC MẤT DỮ LIỆU, NGAY LẬP TỨC NẾU ARCSTONE ĐƯỢC TƯ VẤN TUYỆT VỜI VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI TUYỆT VỜI, ĐỐI VỚI LUẬT SƯ HOÀN TOÀN ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT. MỘT SỐ JURISDICTIC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC ĐẢM BẢO VÀ ĐẠI DIỆN NGAY LẬP TỨC, VÌ VẬY CÁC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

5.2 Bạn chịu trách nhiệm toàn bộ và rủi ro cho việc bạn sử dụng trang web này và Internet. Arcstone không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm, tuyên bố hay chứng thực rõ ràng hay ngụ ý nào (bao gồm nhưng không giới hạn bảo hành về quyền sở hữu hoặc không vi phạm, hoặc bảo đảm ngụ ý về tính thương mại hoặc sự phù hợp cho mục đích cụ thể) đối với trang web này, bất kỳ hàng hóa, thông tin nào hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua trang web này hoặc trên Internet nói chung và Arcstone sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ giao dịch nào như vậy. Trang web này và bất kỳ phần mềm nào có sẵn trên trang web này đều được cung cấp trên cơ sở "như hiện có".

5.3 Arcstone không đảm bảo rằng (i) trang web này sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc sẽ luôn có thể truy cập được, (ii) trang web này sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, không có lỗi hoặc không có vi-rút máy tính hoặc mã xâm lấn hoặc gây tổn hại khác, ( iii) kết quả có thể thu được từ việc sử dụng trang web này sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy, (iv) chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn mua hoặc có được thông qua trang web này sẽ đáp ứng mong đợi của bạn và (v) mọi lỗi trong trang web này sẽ được sửa chữa.

5.4 Bất kỳ nội dung nào được tải xuống, tải lên hoặc có được thông qua việc sử dụng trang web này đều được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng bạn. Bạn hoàn toàn có trách nhiệm đánh giá tính chính xác, đầy đủ và hữu ích của tất cả các ý kiến, lời khuyên, dịch vụ, hàng hóa và thông tin khác được cung cấp thông qua trang web này hoặc trên Internet nói chung.

5.5 Tài liệu trên trang web này có thể chứa lỗi không chính xác về kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy và thông tin sẽ được thay đổi, cập nhật và xóa mà không cần thông báo trước. Arcstone có thể cải thiện và / hoặc thay đổi các sản phẩm và / hoặc các chương trình được mô tả trong tài liệu này bất cứ lúc nào. Arcstone không đảm bảo rằng trang web này sẽ hoạt động không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc các lỗi sẽ được sửa chữa. Arcstone không đảm bảo rằng trang web này tương thích với thiết bị máy tính của bạn hoặc trang web này hoặc máy chủ của nó không có lỗi hoặc vi rút, sâu hoặc 'Trojan Horse' và Arcstone không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào bạn có thể phải chịu do sự phá hủy đó đặc trưng.

5.6 Ngoài ra, Arcstone không tuyên bố hay bảo đảm bất kỳ trang web nào khác mà bạn có thể chọn truy cập thông qua trang web này. Các liên kết do Arcstone cung cấp cho các trang web như vậy chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và không được coi là ngụ ý rằng Arcstone tán thành các trang web đó hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó.

6. Giới hạn trách nhiệm

6.1 Arcstone không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nào về tính chính xác, tính đầy đủ hoặc tính hữu ích của bất kỳ thông tin, bộ máy, sản phẩm hoặc quy trình nào được tiết lộ trên trang web này hoặc các nội dung khác có thể truy cập từ trang web này. Trong mọi trường hợp, Arcstone sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất ngẫu nhiên, do hậu quả, trực tiếp, gián tiếp hoặc bất kỳ tổn thất nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, mất hoặc tham nhũng dữ liệu, mất lợi nhuận, thiện chí, mặc cả hoặc cơ hội hoặc mất tiền tiết kiệm dự tính hoặc gián đoạn kinh doanh hoặc bất kỳ mất mát nào khác, cho dù là trong một hành động của hợp đồng, sơ suất hoặc hành động thô lỗ khác), phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này, sự chậm trễ, không chính xác hoặc lỗi trong thông tin hoặc trong việc truyền tải trang web này, hoặc bất kỳ thông tin hoặc giao dịch nào được cung cấp trên hoặc trên trang web này hoặc được tải xuống hoặc liên kết từ trang web này, hoặc thực hiện nội dung trên trang web này, ngay cả khi Arcstone đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó.

Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ phần nào của trang web này hoặc với bất kỳ Điều khoản sử dụng nào, biện pháp khắc phục duy nhất và duy nhất của bạn là ngừng sử dụng trang web này.

7. Gửi thông tin đến Arcstone

7.1 Vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết thông tin chung. Arcstone không muốn nhận thông tin bí mật hoặc độc quyền từ bạn thông qua trang web này trừ khi bạn có một thỏa thuận bằng văn bản khác với Arcstone liên quan đến việc chia sẻ thông tin đó. Bất kỳ thông tin nào mà Arcstone nhận được thông qua trang web của mình, ngoài thông tin nhận dạng cá nhân của bạn được bảo vệ bởi Chính sách bảo mật của Arcstone, sẽ được coi là KHÔNG CÓ SỰ BÍ MẬT. B TRANSNG CÁCH CHUYỂN GIAO THÔNG TIN ARCSTONE VIA WEBSITE NÀY HOẶC KHÁC QUA CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ KHÔNG CÓ HỢP ĐỒNG VIẾT VỚI ARCSTONE LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ CỦA BẠN, BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý R ARC RÀNG BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN

8. Chung

8.1 Việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web này, cũng như các Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp Singapore và bạn đồng ý đệ trình lên cơ quan tài phán độc quyền của tòa án Singapore.

8.2 Việc Arcstone không khăng khăng đòi hoặc thực thi nghiêm ngặt mọi quy định trong các Điều khoản sử dụng này sẽ không được hiểu là sự khước từ bất kỳ điều khoản hay quyền nào.

8.3 Nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản sử dụng này được coi là không thể thực thi được, phần không thể thực thi sẽ được áp dụng ở mức độ lớn nhất có thể và phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực.

8.4 Các Điều khoản sử dụng này là vì lợi ích của Arcstone và giám đốc, cán bộ, nhân viên, nhà cung cấp, người cấp phép, đại lý và bất kỳ nhà cung cấp nội dung của bên thứ ba nào cho trang web này. Mỗi cá nhân hoặc tổ chức này sẽ có quyền khẳng định và thực thi các điều khoản đó trực tiếp chống lại bạn.

bottom of page