top of page
arc.opsAsset 1.png
efusion-smes-go-digital-pre-approved-gra

Khai phá các giá trị ẩn

Nền tảng vận hành của chúng tôi cho phép bạn trực quan hóa, phản ứng và tối ưu hóa thông qua việc khai thác sức mạnh của dữ liệu thời gian thực.

HỆ THỐNG MES CÓ THỂ TÙY CHỈNH CỦA RIÊNG BẠN
Blue Gradient Background.jpg
Với hơn 40 modun tính năng khác nhau, cho phép khách hàng lựa chọn những tính năng phù hợp mà không giải pháp nào có được.

Đinh danh tùy chỉnh

profile-1.1s-800px (1).png

Thêm các trường dữ liệu mới trong quản lý kho, bán hàng, quản lý công viecj và theo dõi các dữ liệu tùy chỉnh.

Phân quyền+

Cung cấp khả năng kiểm soát chi tiết về khả năng truy cập vào hệ thống MES. Tạo hồ sơ người dùng chi tiết và chỉ định vai trò và quyền cho người dùng

lock-1.1s-800px.png

Thiết kế bảng biểu

Develop and customize new dashboards specific to your operations

chart-1.1s-197px.png
illustrator-1.1s-800px.png

Cấu hình bảng biểu để trực quan hóa toàn bộ dữ liệu trong nhà máy

Kết nối máy móc

Connect directly to machines, equipment and other hardware in your facility

arc.quire2.png

Tích hợp và tổ chức nhiều nguồn và các kênh thu thập dữ liệu như PLC, cảm biến, Web API... từ thiết bị và máy móc

Lập lịch nâng cao

Sắp xếp tùy chỉnh, các lựa chọn thay đổi lịch sản xuất cung cấp khả năng linh hoạt hơn, giới hạn khả năng của máy móc và quản lý lao động

calendar-1.1s-800px.png

Kiểm tra chất lượng nâng cao

Customize checklists further with new field options, signatures, data-auto population, and custom workflows

check list-1.1s-800px.png

OEE Management

Manage down reason and record quality and productivity metrics to provide a comprehensive view of OEE

profit-1.1s-800px.png
gear-1.1s-800px (1).png

Custom Page Designer

Set up favourite dashboards, modules and shortcuts as well as customize themes depending on user preferences

world wide web-1.1s-800px.png
illustrator-1.1s-800px.png

Issue Reporter and Manager

Reporting and management tool for logging facility wide issues through custom inputs

fail-1.1s-800px.png

Alarm Notifications

Customizable tiered alarms & triggers for email, onscreen & SMS notifications across all integrated enterprise functions

alarm-1.1s-800px.png

Inventory+

Assign custom fields, track item movement, manage warehouse items, generate barcodes and receive stock alerts

warehouse.png

Advanced Workflows

Nest and build workflows with conditional logic, adjustable and dynamic even after scheduling

gantt chart-1.1s-800px.png
step-1.1s-800px.png

Strategic Process Map

Real-time value stream mapping toolset for full visibility into all production operations across the facility

monitor-1.1s-800px.png
bump chart-1.1s-800px.png

Advanced Statistics & Analytics

Advanced analysis for data collected to measure operational and production performance

magnify-1.1s-800px.png
percentage-1.1s-800px.png

Quality Assurance

Allows (QA) status to be monitored and tracked in real time with complete historical records for audit purposes

praise-1.1s-800px (2).png

Drawing Annotation

Draw, type, and add customizable tags and icons, along with Custom Field Creation

input-1.1s-800px.png
pencil-1.1s-800px.png

e-Calibration

Integration enables complete machine/tool interface from maintenance to calibration

gear-1.1s-800px.png
monitor-1.1s-800px.png

Safety

Allows safety status to be monitored & tracked in real time with complete historical records

shield-20s-800px.png

Equipment Maintenance

Real-time monitoring with maintenance scheduling for full maintenance performance tracking

hand tool-1s-800px.png

Report Building

Easy to use tool for noting and recording facility wide issues and problems

profit-1.1s-800px.png
wrench-1.1s-800px (1).png
và nhiều hơn nữa để phù hợp nhất với thông số kỹ thuật của bạn!
Engineering Class
Ready-made Solution Packages
Image by NASA

Production Traceability
 

Attain capabilities to track and trace materials, energy, labor, and other inputs are used during the production process.

Image by ThisisEngineering RAEng

Equipment Maintenance System

Easily manage equipment and other tools, as well as execute preventative and predictive maintenance.

Image by Testalize.me

Machine Overall Equipment Effectiveness

Measure manufacturing productivity and gain insights into improving your processes.

1.png

Automated Business Logic Coordination

Automate custom user-defined process orchestration to configure reactions within internal and external systems.

Screenshot 2021-06-22 at 2.42.59 PM.png

Data Visualization

Manufacturers will be able to identify problems and make data-driven decisions based on insights and customizable reports.

Solution Packages
Khai thác sức mạnh của dữ liệu thời gian thực

Sử dụng dữ liệu đang vận hành qua nhà máy cho đến quản lý cấp cao để chạy các phân tích nâng cao. Xác định các lĩnh vực cải tiến, thực hiện bảo trì phòng ngừa và đảm bảo trách nhiệm của lực lượng lao động.

Trải nghiệm lợi ích của việc khai thác dữ liệu thời gian thực để chủ động giám sát các quy trình sẽ giúp vận hành trơn tru, cung cấp sản phẩm chất lượng cho khách hàng của bạn và giảm chi phí sản xuất chung.

Một công cụ cho mọi người

Người vận hành

Kỹ sư

Người lên kế hoạch

Nhận thông báo và hướng dẫn quan trọng liên quan đến hoạt động của bạn trên mọi thiết bị trong thời gian thực để phản hồi nhanh chóng để cập nhật.

Xem OEE và các số liệu hiệu suất chính khác để nhanh chóng thực hiện các thay đổi đối với sản phẩm của bạn và ngăn ngừa sự cố.

Công cụ lập kế hoạch trực quan theo ý của những người lên kế hoạc. Phản ứng thích hợp với những thay đổi đột ngột trong sản xuất.

Quản lý

Đạt được các mục tiêu doanh nghiệp bằng cách kiểm soát hoạt động của bạn trong sàn nhà máy ảo để giám sát tất cả các cơ sở.

Power up your business with arc.Ops, your Next-Gen MES.

Leave us an enquiry or book a demo with us today!

Form
bottom of page